Zemní plyn a slunce

Zemní plyn je nejen úsporný, nemá negativní účinky na životní prostředí a je široce použitelný. Navíc jde o energii, která se dá skvěle kombinovat s jinými druhy energie. Dobrým příkladem takového využití je kombinace zemního plynu a solární energie. Současný rozvoj společnosti je charakteristický zvyšujícími se požadavky na zásobování energiemi​. Dosažení jejích rozumné spotřeby patří dnes mezi základní cíle energetického managementu. Nezbytnost šetření energií je zřejmá každému. Tlak na úsporu je tím výraznější, čím více stoupají náklady na nákup energie.

Stále platí, že nejlevnější formou energie je ta ušetřená

Tu totiž netřeba vyrobit, dopravit, transformovat, nemusíme ji ani získávat, dovážet a zpracovávat.
Bylo by ideální, kdyby lidstvo dokázalo pokrýt získávání celé spotřebované energie způsobem přirozeným a příznivým pro životní prostředí. Zemní plyn je forma energie, která nezatěžuje životní prostředí. Velmi perspektivní formou ekologického získávání energie jsou její obnovitelné zdroje.

Zemní plyn

Základní argumenty ve prospěch zemního plynu jsou tyto:
• Je jediným primárním palivem, který lze bez nákladných úprav přivést ke spotřebiteli.
• Distribuce a doprava plynu je nezávislá na klimatických podmínkách.
• Zemní plyn je odběratelům k dispozici 24 hodin denně během celého roku.
• Na rozdíl od pevných a kapalných paliv odběratel nepotřebuje skladovací prostory.
• Plynové spotřebiče jsou snadno ovladatelné a regulovatelné.
• Ve srovnání s jinými palivy je v současnosti i cenově přístupný.

Zemní plyn je fosilní palivo

které se přivádí do hořáku v plynném stavu. Při spalování zemního plynu vzniká nejmenší podíl oxidu uhličitého ze všech fosilních paliv. Tyto skutečnosti pomáhají dodatečně uspořit energii při zplyňování paliva a manipulaci s ním, což přispívá k ochraně životního prostředí. Zemní plyn prakticky neobsahuje složky podmiňující vznik škodlivin. Jde například o síru, fluor, chlor a jejich sloučeniny. Proto jsou plynné zplodiny ze spalování zemního plynu bez zápachu, netoxické, bez kouře a sazí. Použití moderních technologií spalování mnohonásobně redukuje vznik oxidů dusíku. Na základě uvedených faktů je zemní plyn nejvhodnějším přírodním palivem, které chrání životní prostředí.

plzen_cz_1405933285_zemní-plyn

Moderní plynové spotřebiče

jsou zabezpečeny proti vznícení. Když plamen neúmyslně zhasne, plynové zařízení se automaticky zablokuje. Zemní plyn je ve své původní formě bez zápachu. Aby bylo možné z bezpečnostních důvodů rozeznat jeho přítomnost ve vzduchu, odorizuje se charakteristickým zápachem.

251555-top_foto1-68cnl

Teplo získané ze slunce

Princip získávání solárního tepla je velmi jednoduchý. Sluneční kolektory, které jsou zpravidla umístěny na střeše rodinného domu, přeměňují sluneční energii na teplo. Při tom se využívá jednoduchý fenomén – tmavé plochy absorbují sluneční záření lépe než světlé. Z tohoto důvodu obsahuje sluneční kolektor absorbér s černou vrstvou, která slouží jako přijímací plocha pro příchozí sluneční paprsky, a proměňuje je na teplo. Absorbérem zase proudí tekutina, která slouží jako teplonosné médium – zpravidla jde o směs vody a nemrznoucích látek. Tato tekutina se v absorbéru zahřívá a následně se přečerpá do solárního zásobníku. Tam přes výměník tepla odevzdá teplo studené vodě a teče zpět do kolektoru. Tepelný koloběh se uzavírá. Jako nejvhodnější se ukazuje použití solárního kolektoru na přípravu teplé vody a pro ohřev vody pro bazény, ať už otevřené nebo kryté. V případě zásobování teplou vodou dokáže solární zařízení s plochou kolektorů 6 až 8 m2 pokrýt během celého roku až 60% spotřeby teplé vody v čtyřčlenné domácnosti.

Solar panel installation

Solar panel installation

Energie ze dvou zdrojů

Zemní plyn je spolehlivým médiem pro přípravu tepla a teplé vody v rodinném domě a je kdykoliv k dispozici v požadovaném množství. I sluneční energie může přispět k pokrytí energetických potřeb. Zařízení na využití sluneční energie samo o sobě však nestačí na celkové pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody. Zde se právě nabízí kombinované řešení. Během letních slunečních měsíců se využije převážně solární zařízení a při proměnlivém počasí, jakož i v zimě, dodá flexibilním způsobem potřebné teplo plynové vytápění. Výsledkem tak bude tepelný komfort, na který se bude možno spolehnout během celého roku.

solar-panel-2-1178062-m-jpg

Zemní plyn a solární energie

Tvoří dobře fungující soustavu, která pracuje úsporně a efektivně.Zejména u zemního plynu působí mimořádně pozitivně moderní spalovací technika. Nejnovější kotle pracují v oblasti nízké teploty. Efekt úspory energie, který tím vzniká, ještě znásobují spalovací zařízení tím, že využijí i teplo, které se nachází ve vodní páře spalin. Chladí spaliny přes výměník tepla do takové míry, že přitom vznikají kapky vody – je to podobný fenomén jako při orosení skla. Tím se uvolňuje takzvané kondenzační teplo, které se opět zavede do topného systému. Pokud se zkombinuje spalovací zařízení na plyn se solárním zařízením, dají se využít technické výhody, které přinesou další úspory.

Ochrana životního prostředí

Využití kombinace zemního plynu a solární energie aktivně přispívá k ochraně životního prostředí. Zemní plyn způsobuje ve srovnání s ostatními fosilními palivy jen minimální emise CO2. Využitím moderních spalovacích technologií se v porovnání s klasickými plynovými kotli mohou snížit ještě o 10 – 15%. Dalších 10% ušetří solární zařízení při zabezpečení asi poloviny spotřebované teplé vody v rodinném domě.

Systém zemní plyn a solární energie je na jedné straně investicí do budoucna,

neboť tyto nosiče energie šetří životní prostředí. Na druhé straně je to i úspora nákladů z dlouhodobého hlediska. K nejdůležitějším faktorům úspor energie patří:
• nižší spotřeba energie,
• využívání sluneční energie, která je zdarma,
• žádné předfinancování a uskladňování paliv.

Panel pro všechno

Ať už se plánuje novostavba nebo modernizace topného zařízení, kombinace zemní plyn a solární energie je v zásadě vhodná pro obě řešení.
Pro technickou realizaci jsou však důležité následující faktory:
• Statika konstrukce střechy musí být dostatečná na umístění slunečního kolektoru a dostatečně stabilní i při větru a sněhu, aby dokázala udržet dodatečnou tíhu.
• Světová strana sehrává při solárním zařízení stejně důležitou roli. Na montáž solárních kolektorů jsou vhodné střechy orientované na jih, protože zde je sluneční záření nejintenzivnější.Střechy směřující na západ nebo na východ přicházejí rovněž do úvahy, ale za určitých podmínek.
• Úhel slunečního záření se mění v průběhu roku. Na to, aby se dalo zachytit co nejvíce sluneční energie během všech ročních období, by měl být kolektor instalován přibližně se sklonem 45 stupňů. Při modernizaci stávajícího zařízení by se nemělo zapomenout na otázku tepelné izolace domu, jeho skleněných výplní, aby se mohlo ušetřit co nejvíce energie.

Tipy, jak snížit spotřebu energie na vytápění

V rámci přípravy výstavby – Správným architektonickým řešením domu, orientací domu s ohledem na světové strany tak, aby bylo možné využít tepelné zisky ze slunečního záření a snížit tepelné ztráty okny na minimum, návrhem optimálního tvarového řešení, správným dispozičním řešením podle účelu jednotlivých místností. Při situování objektu vycházíme z předpokladu, že jižní fasáda domu funguje jako sběrač tepla ze slunce, a proto je nejvýhodnější orientace domu sever – jih, přičemž jižní fasáda má být delší než východní a západní strana. Na jižní straně jsou vhodné větší okna, na západní a východní straně jen okna zajišťující nejnutnější přirozené osvětlení a hygienické požadavky.Severní strana by měla být prakticky bez oken. Okna je vhodné doplnit okenicemi nebo vnějšími žaluziemi. Vchod do domu je nejvýhodnější z východní, případně západní strany a má být vždy řešen jako dvojitý (se zádveřím a těsnými dveřmi). Pomocné stavby a garáže mají být situovány tak, aby plnily funkci tepelné ochrany a ochrany proti větru a dešti.
Velikost tepelných ztrát dále ovlivňují:

• druh a výška zástavby,
• orientace objektu ke světovým stranám,
• výskyt větrů, jejich směr a rychlost,
• tvar objektu,
• poměr průsvitných (oken) a neprůsvitných konstrukcí (stěn) v obvodovém plášti,
• dispoziční řešení objektu.
Během realizace stavby

Je třeba zajistit, aby byl objekt z hlediska tepelně technických vlastností realizován v souladu se schváleným projektem, důsledně a kvalitně. I malé změny a nedůslednosti během realizace stavby mohou mít velké následky při jejím provozování (zvýšená spotřeba energie, hygienické problémy – plísně).
Při provozu – užívání objektu

Spotřebu energie na vytápění může velmi výrazně ovlivnit jeho uživatel, a to následujícími opatřeními:
• správným provozem topného systému,
• snižováním teploty (útlumy vytápění) v místnostech, které nejsou delší dobu využívány (pokoje, hobby dílny, koupelny a pod.), Při odchodu do práce, v pokojích dětí, které jsou v týdnu mimo domov,
• rozumnou úrovní požadavků na tepelnou pohodu (nepřetápěním místností), protože 1 ° C teploty vzduchu nad 20 ° C vyžaduje zvýšení spotřeby energie o 6 až 7%,
• vhodným větráním – krátce a intenzivně při odstaveném topném tělese,
• sledováním vývoje počasí a tomu přizpůsobování provozního režimu vytápění,
• pravidelnou údržbou topného systému,
• dalšími drobnými opatřeními, jako je například přiměřená délka záclon a závěsů u topných těles (aby jejich nezakrývaly), použití vhodných podlahových krytin apod.
Na spotřebu energie při vytápění domů a bytů působí zejména:

• architektonické řešení domu
• klimatické faktory
• tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí
• úroveň požadavků na tepelnou pohodu
• zvolená technologie vytápění, příprava teplé vody a větrací systém