Zateplení fasády kontaktním způsobem

Kontaktní systém zateplení představuje tradiční a oblíbené řešení, pomocí kterého lze vytvořit souvislou tepelněizolační vrstvu bez vzniku tepelných mostů. Při zateplení fasády kontaktním způsobem máte na výběr ze dvou základních materiálů – pěnového polystyrenu a minerální vlny. Jako při zateplení postupovat?

Při zateplení fasády není důležitý jen správný technologický postup, ale i výběr vhodné izolace (jak vybrat správný materiál na zateplení fasády si můžete přečíst zde ) , přičemž klíčovým parametrem není pouze její tloušťka. Stejně důležité je všímat si její kvalitu, tedy tepelněizolační vlastnosti vyjádřené součinitelem tepelné vodivosti λ, který vyjadřuje, jak dobře vede materiál teplo (více o nárocích na zateplení budov a nové tepelně technické normě naleznete v samostatném článku ).

Zateplení fasády kontaktním způsobem

000303o19

1 Příprava podkladu.

Izolační desky lze lepit pouze na soudržný, dostatečně pevný a rovný podklad bez prachu a jiných nečistot. Povrch fasády se doporučuje omýt tlakovou vodou a penetrovat, případně vyrovnat novou omítkou. Rovinnost podkladu by měla být maximálně 20 mm / m, při použití minerálních desek s kolmým vláknem maximálně 10 mm / m. Zároveň je nutné demontovat všechna zařízení, které se nacházejí na fasádě, a označit elektrické kabely, aby nedošlo k jejich poškození kotvami.
image-wm

2 Založení fasády.

K založení fasády se nejčastěji používá certifikovaný soklový profil s okapovým nosem, který by měl splňovat atest podle aktuálně platné požární normy. V současnosti jsou v nabídce i kovové či plastové lišty, které z požárního hlediska plně vyhovují. Plastové profily mají navíc tu výhodu, že nevytvářejí tepelný most ani výrazně nedilatuje. Fasádu je možné založit i na dřevěnou lať, představuje to ale pracnější řešení.
maxresdefault

3 Lepení desek.

Pěnový polystyren se stejně jako minerální izolace s podélnými vlákny lepí pouze po obvodu av několika vnitřních bodech tak, aby kontaktní lepená plocha činila minimálně 40%. Některé druhy izolací, například minerální izolace z kolmých vláken Isover NF333 , se vždy lepí celoplošně. Jednotlivé desky se vždy lepí těsně na sebe zdola nahoru, v některých případech je možné vynechat kotvení hmoždinkami (tzv. Hmoždinkami). Při lepení soklových desek Isover EPS Soklová deska na asfaltové hydroizolace se používají bezrozpouštědlové lepidla na bázi asfaltu, případně lepicí PUR pěny.

138980-original-62kg4

4 Kotvení hmoždinkami.

Po nalepení desek a přiměřeném vytvrdnutí lepidla (minimálně 24 hodin) se jednotlivé desky přebrousí brusným hladítkem tak, aby se odstranily případné drobné nerovnosti. Po přebroušení se desky následně ukotví talířovými kotvícími hmoždinkami. Množství, délka a umístění rozpěrek na ploše apod či nad výztužnou síťovinou vyplývají z projektové dokumentace dle platné normy a doporučení výrobce.
iStock_000006382751XSmall

5 Ochrana hran a izolace při montáži.

Nároží i všechny ostatní hrany se musí při zateplení fasády vyztužit speciálními profily nebo zdvojením výztužné síťoviny v případě méně náročných aplikací. V případě oken a dveří se realizuje diagonálně zpevnění v rozích pruhem tkaniny o rozměrech asi 300 × 500 mm, který zajistí přenesení zvýšeného napětí v těchto místech. Při použití grafitového polystyrenu je nutné během aplikace ochránit desky před přímým slunečním zářením, například použitím ochranných plachet na lešení.

6 Penetrace podkladu.

Penetrace slouží ke snížení a sjednocení nasákavosti výztužné vrstvy, aby se následně mohli bezproblémově realizovat tenkovrstvé omítky. Do penetračního nátěru je možné přidat barvu v odstínu výsledné povrchové úpravy nebo přímo koupit barevný, což je vhodné zejména v případě, pokud jste se rozhodli pro fasádu výrazné barvy. Vždy přitom postupujte podle pokynů výrobce penetrace a omítky, které jste se rozhodli použít.

7 Základní (výztužná) vrstva.

Realizuje se zpravidla jeden až tři dny po ukončení lepení tepelněizolačních desek, respektive jejich ukotvení hmoždinkami. Vyztužení základní vrstvy se realizuje fyzicky – plošným zatlačením skleněné síťoviny do předem nanesené stěrkové hmoty na tepelně izolační vrstvě. Stěrková hmota, která prostoupí přes oka síťoviny, se následně uhladí. Síťovina se do stěrkové hmoty zpravidla ukládá shora dolů s přesahem nejméně 100 mm. V místech, kde se setkávají různé druhy tepelné izolace, nebo v místech s vysokými požadavky na odolnost izolace proti proražení se doporučuje výztužnou síťovinu zdvojit.

8 Povrchové úpravy.

Na povrchovou úpravu stěn se v případě kontaktního zateplovacího systému nejčastěji používají ušlechtilé tenkovrstvé omítky – akrylátové, silikonové, silikátové a silikon-silikátové. Jednotlivé druhy se liší svými vlastnostmi, především propustností vodních par, pružností, zpracovatelností zda odolností proti řasám. Při jejich ručním nanášení a následném strukturování se používají výhradně hladítka z nerezavějící oceli, případně plastu.