Zahrady ve svažitém terénu

Se zahradou je spojeno potěšení, ale mnohdy i nevyzpytatelné starosti. Příroda mluví na nás vlastní řečí, které většinou rozumí jen odborníci. Vlastnit zahradu ve svažitém terénu přináší s sebou celou škálu poznání a nových zkušeností.

Možné překážky

U tohoto typu zahrad se obvykle vyskytuje problém s dostupností, dopravou a náročným umisťováním hmot (např. Humus) potřebných pro její řádnou funkci. V souvislosti se zahradou situovanou ve svažitém terénu se mohou vyskytnout vzácně i velmi nepříjemné sesuvy.

Seznam opatření

Při řešení této náročné úkoly, jako je klasifikováno sesouvání půdy, je na prvním místě identifikovat příčiny sesuvu s následným návrhem opatření, jejichž součástí musí být nutně i cenová kalkulace, která rozhodne, zda se vůbec třeba začít angažovat ve prospěch vašich potřeb.

Zvýšené náklady

Pokud se zahrada nachází v extrémním terénu, počítejte s tím, že jakákoliv činnost směřující k zastavení sesuvu, bude spojena s nadstandardními náklady. Je třeba vzít na vědomí, že daný problém s trvalým účinkem je schopen vyřešit jen geolog po detailním prozkoumání území a dostupné dokumentace.

Podklad, voda

Jednou z příčin sesuvu půdy může být nesoudržná zemina na nevhodném podkladu např. porosty, jílech a pod. Dalším nezanedbatelným faktem je výskyt povrchových nebo podzemních vod. Když je zemina za určitých okolností příliš vlhká nebo příliš suchá, dochází k pohybu svahů. Identifikaci problému, kdy k takové situaci dochází, může zvládnout jen odborník.

Zaujmout stanovisko

Tento havarijní stav proto trvale nevyřeší žádné laické přístupy. Sesuv svahů je však možné v terénu eliminovat několika způsoby. Pro rámcové pochopení problematiky uvádíme, že sesuv svahů podle jejich sklonu a geologického složení je možné řešit od jednoduchých opatření až po mimořádně nákladné úpravy terénu.

Zahradnické triky

Do kategorie jednoduchých a nenáročných úprav je možné zařadit výsadbu dřevin. Zde si ale třeba uvědomit, že vysoce zvrastlé stromy s mělkými kořeny (jako např. Jehličnany) může ještě celou situaci zhoršit s přitížením svahu svou hmotností.

Pozor na stabilitu

Na druhé straně při výsadbě dřevin s vysokými požadavky na spotřebu vody (vrby, bříza) může dojít k takovému vysušení svahu, které může být při určitém druhu horniny nežádoucí a zhoršující stabilitu celého území.

Nákladé řešení

Sesuvy půdy představují komplexní problém, který nelze řešit amatérským způsobem a většinou ani ne s nízkými náklady. Takovým extrémně finančním náročným řešením může být i zpětné ukládání sesunutí zeminy na geomříže do původního tvaru svahu. Dalším řešením může být pilotáž nebo jeho celé kotvení.

Kdy se to vyplatí

Obdobným způsobem se řeší sesuvy zpravidla jen v polohách zvláštního zájmu, kde investiční aktivita a vyšší urbanistické zájmy převyšují extrémní finanční požadavky na stabilizaci svahu. Při nevhodných polohách zahrad doporučujeme pouvažovat nad dalším setrváním zahrádkářských aktivit nebo jiných smysluplných činností v daném území. Někdy může jít o radikální řešení, které si sice nikdo rád nepřipustí, ale ušetří si tím budoucí možné komplikace, někdy spojené is ohrožením života. Příkladů sesuvů půdy s katastrofálními následky je dostatek a to nejen na českém území.

Sloped-garden-ideas-decor