Stavíme základy domu (1. část)

Od kvality a životnosti základů bude záviset životnost celé stavby a třeba k nim přistupovat tak, že jejich neopravíte jako fasádu. To, jak budou vypadat, závisí na mnoha faktorech.

Běžné rodinné domy se obvykle zakládají na betonových pásech nebo desce. Jedním z parametrů volby je únosnost podloží. Pokud nejsou známy jeho vlastnosti a složení, statik nedokáže správně navrhnout základovou konstrukci. Proto je vhodné, pokud součástí projektu domu je geologický průzkum, i když ho stavební zákon nepřikazuje a stavební úřady obvykle nepožadují. Je nezbytné, aby základ domu byl stabilní a rovnoměrný, jinak může být příčinou různých poruch. Kromě přenášení maximálního tlaku shora působí na něj voda v podloží, mrazy, živé organismy a tah.

Základové pásy a deska

Nejjednodušší jsou základové pásy, které přenášejí hmotnost objektu jen do plochy pod nimi. Jsou pod každou nosnou stěnou, nástupním stupněm schodiště, komínem a pod příčkami hrubými 150 milimetrů a více. Betonová plocha mezi pásy je nenosný podkladní beton. Šířku pásů navrhne statik na základě únosnosti podloží a obvykle vychází z tloušťky zdiva, ke které se připočte 100 až 150 milimetrů na obě strany.

Můžete je vytvořit z monolitického betonu nebo prefabrikovaných bednících tvárnic kladených do betonového podkladu, vyztužených a zalitých betonem. Pokud budete pásy betonovat, třeba pod ně udělat štěrkové lože 15 až 20 centimetrů tlusté na odvedení vody, která se dostane pod základy.

Výhodou pásů je jejich jednoduchost a nízká cena. Pokud má váš pozemek méně únosné podloží nebo vyšší hladinu spodní vody, nevyhnete se náročnější základové desce. Buduje se ze železobetonu a její tloušťku navrhne statik výpočtem, může být od 600 až do 1 200 milimetrů. Výhodou základové desky je tuhost, nevýhodou vyšší cena. Základy sahají do nezámrzné hloubky, někdy může být základová spára až v hloubce 140 centimetrů.

Na pozemku s problematickými geologickými poměry je nutno učinit takové základy, které eliminují nedostatky a dům bezpečně unesou. Při málo únosné půdě nebo přítomnosti spodní vody v úrovni základů platí hlubinné základy. Například dům u jezera nebo v záplavové oblasti je vhodné založit na pilotách z betonu, oceli či ze železobetonu. Na jejich hlavice se pak ukládají základy.

Lehké dřevostavby mohou být založeny nad terénem na pilotách se vzduchovou mezerou, která při zateplení podlahy představuje další tepelněizolační prvek. Tloušťku tepelné izolace v podlaze třeba dimenzovat v tloušťce na úrovni obvodového pláště.