Koupě pozemku

Přemýšlíte nad koupí pozemku? Dnes už třeba zohlednit i faktory, které jsme si dosud často nevšímali.

Napojení na inženýrské sítě, dopravní tepny, ideální velikost a tvar či optimální orientace dnes už nejsou všechno. Například nepříznivé základové poměry umí pořádně prodražit každou stavbu.

Blízkost vodních toků zas přináší zvýšené riziko povodní. Problém může být i vysoká hladina podzemní vody. Na sesuvných zda seizmicky aktivním území vás neminou větší či menší statické poruchy.

Ty může zapříčinit i příliš frekventovaná doprava před domem, což je navíc i hlučná a prašná. Pokud si vybíráte pozemek, měli byste se zajímat io výskyt radonu. V případě jeho koncentrace převyšující povolené hodnoty se připravte na nákladní ochranná opatření.

PRŮZKUM SE VYPLATÍ

Je dobré navštívit i místní, městský či obecní úřad a předem se zeptat na charakter budov, jaký povolují na vybrané ulici. Například zda vám schválí postavit dům s plochou střechou, zda vícepodlažní stavbu. Informujte se také o územním plánu, co město nebo obec v dané lokalitě plánuje vybudovat v budoucnu.

Dálnice zda průmyslový park nejsou žádná výhra. Háčkem při některých pozemcích bývá i příjezdová cesta. Nejideálnější je mít přístup z veřejné komunikace. No stává se, zejména v nově otevřených ulicích, že ji budete vlastnit spolu se sousedy. V takovém případě ji budujete a udržujete na vlastní náklady.

Pokud majitelem komunikace je pouze jedna osoba, je třeba si ověřit, zda vám umožní průchod přes svou parcelu a pro jistotu o tom sepsat i smlouvu. V neposlední řadě před koupí si pořiďte aktuální list vlastnictví k pozemku, zda není zatížen nějakou tíhou. Určitě není na škodu poptat se v okolí i na budoucích sousedů. Někteří totiž umí být stejně nepříjemní jako živelná pohroma.

vystavba-rodinnych-domu-plzen-dysina-800x600-jpg

NEBEZPEČÍ SESUVU PŮDY

– Riskantní území z hlediska svahových deformací jsou zmapovány v Atlase map stability svahů. Najdete ho na stránce Státního geologického ústavu Dionýza Štúra www.geology.sk, v sekci Mapový server, dále Svahové deformace. Do roku 2006 bylo zaregistrováno přes 21 tisíc svahových deformací, které se týkají více než 5% plochy našeho území. Některé z poruch však zapříčiňuje lidský faktor, například přetížením či podkopání svahů. Na výše uvedené stránce najdete i jiné užitečné mapy například mapující rádio aktivitu nebo skládky odpadů.

– Vhodnost staveniště pomáhá posoudit inženýrsko-geologický průzkum, na kterém se nevyplatí šetřit hlavně v problematických lokalitách. Inženýr-geolog poradí i nejvhodnější způsob založení objektu. Pokud jde o pozemek na sesuvných území, zpráva z průzkumu by měla obsahovat i projekt sanace. Stabilizace je však velmi drahá a technicky náročná. Výsledky průzkumu byste měli předat do archivu Státního geologického ústavu Dionýza Štúra. Inženýrsko-geologický průzkum nepřikazuje zákon, je to záležitost vlastní iniciativy.

– Nejvhodnější základové půdy jsou únosné, málo stlačitelné horniny. Hladina podzemní vody by měla být pod úrovní základové spáry. Na stavění nejsou vhodné kromě oblastí postižených sesouváním ani příliš strmé svahy, bývalé skládky odpadu či kamenolomy. Vyhýbejte se lokalitám s výskytem spraše, umělých navážek či bažinatých usazenin.

– Informace o starých ekologických zátěžích naleznete na stránce http://enviroportal.sk/environmentalne-zataze, v části Environmentální zátěže, dále Informační systém. Tento registr zatím funguje pouze v testovacím provozu.

p1020941

POVODŇOVÁ RIZIKA

– Na našich internetových portálech se povodňové mapy na rozdíl od sousedního Česka a Rakouska nezveřejňují. Na veřejně dostupném materiálu o rizikových oblastech se teprve pracuje. Povodňová mapa bude k dispozici nejdříve v roce 2013. Některé pojišťovny mají pro vlastní potřeby zpracovány speciální mapy pro stanovení individuální sazby pro pojišťovány budovu.

– O rizikovosti území se můžete informovat na příslušném úřadu životního prostředí či u správce vodního toku.

– Stavební pozemek v inundačních, tedy záplavové oblasti je vždy rizikový. A to přesto, že voda už desetiletí nezpůsobila žádné škody. Často se tu staví i navzdory zápornému stanovisku vodohospodářů. Pokud podceníte potenciální nebezpečí, můžete v budoucnu zaplatit poškozením domu, který stál nemalé peníze.

– Pokud se v blízkosti vysněného pozemku nachází vodní tok, vyplatí se na vlastní oči přesvědčit, zda z koryta odstraňují nánosy a zda jsou vybudovány ochranné hráze.