Jedete bourat? Poradíme vám, co si ověřit a na co nezapomenout

Dědictví starého domku přináší radost, ale může také problémy, pokud se ho chcete radikálním způsobem zbavit a uvolnit místo pro novou stavbu.

Často se stává, že rozpočet rekonstrukce či sanace staré stavby několikanásobně převyšuje výstavbu nového. Tehdy vám nenapadne nic jiného než vzít krumpáč a dům zbourat. Technicky je to nenáročný proces, nejdříve však musíte absolvovat složitou administrativní mašinérii.

Neobcházejte paragrafy

Když už je tedy jediným možným řešením demolici domu, přesto, že je to váš majetek, nemůžete to udělat bez souhlasu stavebního úřadu. Potřebujete získat povolení k odstranění stavby. Žádost musí podat vlastník stavby. Zda jste jím vy, si raději ověřte na výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí, kde najdete i informace, zda není stavba zatížena věcným břemenem nebo plombou.

V žádosti o povolení je třeba uvést druh, účel, místo a označení stavby, důvody odstranění stavby a datum předpokládaného zahájení a ukončení prací. Potřebné jsou také informace, zda stavbu odstraníte svépomocí nebo prostřednictvím dodavatele. Také jak se naloží s odpadem a s uvolněným pozemkem, zda jsou nezbytná opatření k zajištění sousedních pozemků a staveb. Pokud se rozhodnete odstranit stavbu dodavatelským způsobem, do žádosti musíte uvést název a sídlo organizace, která to udělá. Při svépomocné realizaci uvedete, jak je zajištěno odborné vedení, nebo jméno a adresu osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad pracemi. V případě staveb v památkových zónách měst a obcí nebo kulturních památek je třeba předložit i stanovisko krajského památkového úřadu. Součástí žádosti o povolení k odstranění stavby je i správní poplatek. Na příslušném stavebním úřadě dostanete na podání žádosti o povolení k odstranění stavby tiskopis. Na základě rozhodnutí stavebního úřadu lze zrušit zápis stavby na listu vlastnictví v katastru nemovitostí.

Pro bezpečný průběh prací

Ještě před tím, než se rýpadlo bagru opře o starý dům, je třeba odpojit objekt od plynu, vody, elektriky a zjistit, zda demolice s odpojením všech přípojek neovlivní život okolních domů. Proto je třeba vyjádření zainteresovaných orgánů a písemný souhlas všech dotčených.
V případě, že v rámci demoličních prací se pracuje is nebezpečným odpadem s obsahem azbestu, například azbestocementové střešní krytinou nebo obkladem, může to udělat jen firma, která má na to oprávnění vydané Úřadem veřejného zdravotnictví České republiky.
Pokud bouráte dům v řadové zástavbě, máte ještě jednu povinnost navíc – musíte mít statický posudek, který prokazuje zajištění mechanické odolnosti a stability nosných konstrukcí sousedních staveb a jejich bezpečného používání.

Co s drobnými stavbami

Váháte jak postupovat při bourání garáže či kůlny? Odpovědi jaké kroky je nutné podniknout v Stavebním zákoně. Paragraf 88 v bodě 4 určuje, na jejichž odstranění staveb není třeba povolení stavebního úřadu. Většinou jde o drobné stavby, kde postačí jen ohlášení lhůty, do které budou odstraněny. Drobné stavby jsou takové, které mají doplňkovou funkci pro hlavní stavbu a které nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí. Patří sem přízemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a výška 5 m, například kůlny, prádelny, letní kuchyně, přístřešky, zařízení pro nádoby na odpadky, stavby pro chov drobného zvířectva, sauny, podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a hloubka 3 m, například sklepy, žumpy. Na základě ohlášení drobné stavby o jejím odstranění vám stavební úřad pouze sdělí zda vůči tomu nemá námitky.