Jak zkolaudovat byt či dům

Abyste ve svém novém domě či bytě mohli klidně bydlet, nejdříve jej musíte oficiálně uvést do života, tedy zkolaudovat.

Jakmile ukončíte všechny práce na stavbě, začněte se připravovat na kolaudaci. Mohou chybět jen maličkosti, které sice nemají zásadní vliv na fungování nového obydlí a dají se doplnit i po nastěhování, ale dům vám bez nich neskolaudujú.

Co musíte mít hotové před kolaudací?

Abyste mohli kolaudovat hotovou stavbu musíte mít jednoznačně střechu i s odvodněním a hromosvodem, komíny, všechna okna a dveře, dokončené schodiště a balkony se zábradlím, povrchové úpravy stěn, podlah, stropů, všechny instalace a přípojky inženýrských sítí s měřícími místy, v koupelnách instalované zařizovací předměty.
Ještě před kolaudací si raději spolu se stavebním dozorem zkontrolujte použité materiály, konstrukce, všechny detaily, aby případné nedostatky dodělal dodavatel stavby. Jinak se může stát, že po převzetí domu či bytu to zůstane na vás a vaše náklady. Nejlepší je převzít hotový dům od dodavatele až po odstranění chyb uvedených v kolaudačním rozhodnutí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Při vyřizování kolaudace se ozbrojte trpělivostí

Kolaudaci se nevyhnete při každé stavbě určené k bydlení, ale i na rekreaci. Připravte se tedy na zvládnutí vyčerpávajících formalit. U některých drobných staveb může stavební úřad od kolaudace upustit, ale to si raději ověřte na stavebním úřadě, abyste neměli později problémy. Aby se rozběhl tento proces, musíte si podat žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí na příslušný stavební úřad.

Ten si k žádosti řekne i několik příloh. Jejich rozsah je různý, záleží na konkrétní stavbě. Standardně je třeba doložit například kopii stavebního deníku, revizní zprávy o odzkoušení a bezchybnosti všech instalací, sítí, komínu a jeho připojení na kotel, revizní zprávu o instalaci hromosvodu.

Pokud není dům napojen na kanalizaci, přiložit třeba i doklad o vodotěsnosti žumpy. Změny, které jste během výstavby udělali oproti stavebnímu povolení, také přiložte k žádosti is jejich odůvodněním. Budete potřebovat i geodetický plán se skutečným osazením stavby a výkaz výměr. Úřad by měl vaši žádost vyřídit do 30 dnů, ve složitějších případech může být lhůta prodloužena na 60 dnů.

Stavba před kolaudací pod drobnohledem

Neobejde vás ani kontrolní prohlídka stavby s cílem zjistit, zda je zrealizována podle projektové dokumentace a zda je bezpečná k bydlení i životní prostředí. Předtím by vás měl stavební úřad informovat, co si ještě musíte připravit.

Kromě projektové dokumentace to mohou být i doklady o vlastnostech použitých materiálů. Brzy možná budou muset stavitelé předkládat i bločky a faktury za stavební materiál použitý na stavbě. Tato novinka by se měla dostat do novely stavebního zákon ještě letos. Při obhlídce proběhne zároveň ústní jednání, ve kterém mají všichni zúčastnění poslední příležitost vyjádřit své připomínky. Pak do 15 dnů by vám měl stavební úřad vydat kolaudační rozhodnutí a vy můžete užívat stavbu. Vydání kolaudačního rozhodnutí vás bude i cosi stát, počítejte s částkou od 16,50 do 99,50 eura, v závislosti na rozpočtových nákladů. Může se také stát, že stavební úřad nevydá kolaudační rozhodnutí.

Důvodem mohou být závady související s bezpečným užíváním stavby nebo není zajištěno vytápění budovy. Brzdou kladného vyjádření může být i chybějící přípojka inženýrských sítí či bezpečný přístup a příjezd k domu.

Kolaudací se to nekončí

Mnozí se domnívají, že vydáním kolaudačního rozhodnutí je celé jejich úsilí ukončeno a mohou si už vydechnout. Ale není!

Po získání kolaudačního rozhodnutí musíte ještě dům zaevidovat na obecním úřadě, kde vám přidělí číslo popisné, a následně zapsat novostavbu do katastru nemovitostí. Ten ji zapíše na základě kolaudačního rozhodnutí, popisného čísla a geometrického plánu.
Tyto dokumenty je třeba předložit v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Na listu vlastnictví bude jako vlastník stavby zapsán ten, kdo je v kolaudačním rozhodnutí uveden jako stavebník.
Chcete-li i jinou osobu, třeba přiložit listinu, která tuto skutečnost potvrzuje, například darovací.
Při novostavbě postavené na pozemku, který byl dosud evidován v katastru jako zahrada či orná půda, musíte předložit i souhlas příslušného orgánu o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Toto byste měli stihnout do 30 dnů od nabytí pravomoci kolaudačního rozhodnutí, jinak vám hrozí pokuta.