Darování nemovitosti

Pokud darujete nemovitost blízkým, nemáte automaticky právo v ní nadále bydlet. Dá se to však zařídit věcným břemenem doživotního užívání.

Právo doživotního užívání vzniká na základě smlouvy o zřízení věcného břemene a zapisuje se do katastru nemovitostí. Nicméně znamená jen to, že dárce nemovitosti může nadále bydlet v bytě či domě. Nevyplývá z něj povinnost o dárce se starat v nemoci a ve stáří a zajistit mu důstojný pohřeb. Proto pokud obdarovaný bude mít i takové povinnosti, doporučujeme je konkretizovat ve smlouvě.
Zřízení věcného břemene v praxi bývá součástí darovací smlouvy. Můžete jej však vybavit i dodatečně samostatnou smlouvou a následným vkladem věcného břemene do katastru nemovitostí. V případě věcného břemene úředně ověřen musí být nejen podpis dárce, ale i obdarovaného, ​​tedy povinného z věcného břemene.

BAB37624b_profimedia_0072031166

Není to zdarma

Když jste darovali nemovitost bezúplatně a bydlíte v ní na základě věcného břemene, neznamená to, že už za nic neplatíte. Ze zákona jste totiž povinen nadále přispívat na výdaje. Pokud bývá spolu s vámi i obdarovaný, náklady hradíte spolu podle míry spoluužívání. Dá se však dohodnout i jinak, například že vše bude financovat obdarovaný. Proto abyste předešli nedorozuměním, ve smlouvě by nemělo chybět stanovení sazby pro náhradu nákladů nákladů.
Právo doživotního užívání po smrti oprávněného nepřechází na dědice. Za jeho života může zaniknout smlouvou o zrušení věcného břemene a následným vymazáním tíhy z listu vlastnictví. Na smlouvě o zrušení věcného břemene se vyžaduje úředně osvědčený podpis oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno lze zrušit s náhradou nebo bez.
Pokud nastane změna vlastníka nemovitosti, nový majitel musí respektovat věcné břemeno doživotního užívání. Úvěr na nemovitost zatíženou touto tíhou finanční instituce neposkytují.

dum

Cesta zpět je složitá

Rozhodnutí o darování nemovitostí důkladně zvažte. Za normálních okolností totiž dar od obdarovaného nemůžete vyžádat zpět. Domáhat se vrácení daru se dá pouze tehdy, jestliže se obdarovaný chová k vám nebo členům vaší rodiny neslušně, čímž došlo k porušení dobré mravy. Musí však jít o závažné skutky, například o fyzické napadání či hrubé urážky. Obyčejná nevděčnost obdarovaného nepředstavuje dostatečný důvod. Na rozmyšlenou darování máte tříletou promlčecí lhůtu ode dne, kdy se obdarovaný začal chovat nepřijatelně.

Výzva na vrácení nemovitosti má být písemná i pro případný soudní spor. Darovací vztah zaniká okamžikem doručení výzvy k vrácení daru obdarovanému. V katastru nemovitostí se následně obnoví vlastnické právo původního vlastníka k nemovitosti. Pokud obdarovaný nadále užívá nemovitost, nezbude vám nic jiného, ​​než podat žalobu na jeho vyklizení.
Právo domáhat se vrácení daru smrtí dárce zanikne. Dědicové jen tehdy mohou žádat vrácení nemovitosti, pokud dárce již za svého života udělal první kroky směřující k vrácení daru. Pokud obdarovaný již darovanou nemovitost nevlastní, musí zaplatit náhradu.
Ani obdarovaný nemůže darovanou nemovitost leckdy vrátit kromě jediného případu: pokud ho dárce neupozornil na nedostatky, o kterých v době darování věděl. I v tomto případě právo vrácení daru podléhá tříleté promlčecí lhůtě.

Jde o vzájemnou dohodu

Darování je dohodou obou stran: projev vůle dárce předmět daru darovat a obdarovaného přijmout ho. I dárce, i obdarovaný musí mít plnou způsobilost k právním úkonům. Darovat možná i nezletilým dětem. Dítě však musí zastupovat zákonný zástupce. Tím jsou nejčastěji rodiče. Při darování dítěti musíte nejprve dát darovací smlouvu schválit soudem.
Pokud chtějí manželé darovat nemovitost, kterou mají v bezpodílovém spoluvlastnictví, musí s darováním souhlasit oba. Pokud darujete nemovitost jen jednomu z manželů, bude ji mít ve výlučném vlastnictví jen obdarovaný přesto, že běžně manželé nabývají majetek do spoluvlastnictví. Daná nemovitost ani při případném rozvodu nebude předmětem vyrovnání společného jmění manželů.

Alternativa je závěť

Darovací smlouva je neplatná, pokud by obdarovaný nabyl nemovitost až po dárcově smrti.
Pokud darování nemáte v úmyslu, a přece se chcete již během života rozhodnout, kdo má nabýt váš majetek, řešením je sepsání závěti, v které zvýhodňuje konkrétní osobu. V poslední vůli však nemůžete obejít neopomenutelný dědiců. S ohledem na budoucí spory volte formu notářského zápisu. Tento dokument se uchovává v notáře centrálním registru závětí. Původní závěť lze leckdy zrušit a napsat nový.
Pokud jste darovali nemovitost závětí, už nikomu nelze odkázat. Nezáleží na tom, že poslední vůle byla sepsána dříve než darování proběhlo.