Co je důležité pro okno v pasivním domě

Důležité jsou samozřejmě jeho parametry. Tepelně izolační schopnost samotného okna však nestačí, na výsledku se podepíše i jeho osazení či stínění a určitě záleží také na ceně.

Otevírání

Tam, kde se o čerstvý vzduch stará systém nuceného větrání, se okna sice nemusí otevírat, ale mohou – ať už z psychologického hlediska, nebo kvůli mytí. Navíc při delším výpadku proudu zajistí přísun čerstvého vzduchu. Na to, jak se budou otevírat, třeba pamatovat zejména při rozměrnějších oknech a zasklených stěnách.

Při výběru vhodného typu kování byste měli zvážit, kolik prostoru zabere v místnosti otevřené okno, pamatujte i na hmotnost velkého zasklení. Ne všechna okna se však musí dát otevírat – pevné okno má větší plochu skla, což znamená lepší parametry, více světla i větší solární zisky, nehrozí ani ztráty netěsnostmi okenního křídla. A konečně, je levnější.

Všímejte si účka

Chcete-li okno, které co nejlépe izoluje, všímejte si součinitel prostupu tepla U (W / (m2. K)), který vyjadřuje tepelněizolační schopnost – udává množství energie, která projde za hodinu plochou o velikosti 1 m², při rozdílu teplot na vnitřní a vnější straně 1 kelvin. Čím menší je U, tím lépe materiál nebo konstrukce izoluje.
U okna se setkáte s třemi hodnotami U, které se odlišují indexem:
Ug – pro sklo (z anglického glass)
Uf – pro rám (z anglického frame)
Uw – pro celé okno (z anglického window)
Při výběru jsou důležité parametry celého okna, tedy hodnota Uw, zároveň by mezi součiniteli pro sklo a rám neměl být příliš velký rozdíl. V takovém případě by se velmi lišily parametry malých oken, kde je větší podíl rámu, a velkých oken s vyšším podílem skla.

Stínění

Zasklená plocha je nejen místem úniku tepla, ale i zdrojem solárních zisků. V energeticky úsporných stavbách je cílem minimalizovat tepelné ztráty a maximalizovat zisky, což je přínosem v zimě, v létě však třeba chránit interiér před přehříváním. Zejména při jižně orientovaných oknech se tedy bez stínění neobejdete. Nejúčinnější je z exteriérové ​​strany, přičemž elegantní řešení bývají většinou součástí obvodové konstrukce (například skryté roletové boxy zabudované nad oknem), proto s nimi třeba počítat již při projektování domu.

Požadované hodnoty prostupu tepla oknem (U w)
dle ČSN 370540-2 Významně obnoveny budovy: U w ≤ 1,7 W / (m 2. K) Nízkoenergetické domy: U w ≤ 1,4 W / (m 2. K) – hodnota pro běžnou výstavbu platná od 1. 1. 2013 Ultranízkoenergetické domy: U w ≤ 1,0 W / (m 2. K) – hodnota bude normalizovaná od 1. 1. 2016 Pasivní domy: U w ≤ 0,8 W / ( m 2. K) Cílová doporučená hodnota: U w ≤ 0,6 W / (m 2. K) – hodnota bude normalizovaná od 1. 1. 2021

Profil Eforte značky Inoutic se stavební hloubkou 84 mm, standardní ocelovou výztuží a bez přídavných izolačních prvků dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla rámem U f = 0,95 W / (m 2. K). Standard pasivního domu U w = 0,80 W / (m 2. K) lze dosáhnout za velmi příznivou cenu s obvyklým tojsklom. Profil získal Certifikát oficiální certifikační autority, Institutu pro pasivní domy v Darmstadtu.
U f (tepelná prostupnost rámem) = 0,95W / (m 2.
K) U g (tepelná prostupnost sklem) = 0,60 W / (m 2.
K ) U w (tepelná prostupnost oknem) = 0,80 W / (m 2. K)

Velké zasklené plochy orientované na jih, co nejmenší na sever – to je optimální schéma pro dům, který má dosáhnout maximálně solární zisky a minimalizovat tepelné ztráty okny.

Zasklení

Dnes se běžně používají izolační trojskla s hodnotou U g = 0,7 až 0,5 W / (m 2. K) – mezery mezi jednotlivými tabulemi skla se vyplňují vzácnými plyny (argon, krypton), které výborně izolují. S klesajícím účkom však klesá i schopnost zasklení propouštět sluneční záření (označuje se g), čímž se snižují tepelné zisky. Důležité je tedy zvolit rozumný poměr mezi parametry Ug a g. Zasklení v rodinných domech by měli mít g ≥ 0,5, v pasivních domech se vyžadují větší solární zisky, proto se doporučuje g = 0,6.
Při zasklení se setkáte také s pojmem distanční nebo teplý rámeček – používá se na eliminování tepelného mostu v místě spojení skleněných tabulí. Díky tomu se zvýší povrchová teplota okna a odstraní se riziko kondenzace.

Dobré tepelnětechnické parametry se při zasklení dosahují snadněji než při okenním rámu, což je výhodné využít k dosažení požadovaných vlastností celého okna – například při osazení standardního izolačního trojskla s U g = 0,7 W / (m 2. K) do standardního plastového rámu s hodnotou U f = 0,95 W / (m 2. K) se dosáhne celkový součinitel prostupu tepla oknem U w = 0,88 W / (m 2. K). Jelikož všechny komponenty jsou na trhu standardní, výsledek je ekonomicky výhodný.

Rám

Dřevo má přirozeně dobré izolační vlastnosti, výrobci hliníkových a plastových profilů zlepšují jejich vlastnosti vkládáním tepelněizolačních materiálů či prvků, tvarováním komor či zvyšováním jejich počtu, nebo nahrazují ocelové výztuže nosnými prvky z materiálů s menší tepelnou vodivostí. Při snaze o zlepšení tepelněizolačních parametrů se však nemohou příliš zvětšovat rozměry profilu – pohledová výška a stavební hloubka. To by totiž znamenalo méně denního světla v interiéru a nevzhlednou fasádu.

• Technologie vlepovaných skel zvyšuje pevnost celé konstrukce okna a umožňuje vyrábět plastová okna velkých rozměrů. Okna s vlepenými skly mají také lepší izolační vlastnosti, protože v plastových profilech nemusí být použity kovové výztuže, které jinak vytvářejí tepelné mosty a zhoršují izolační vlastnosti oken.
• Při dosahování pasivního standardu se využívá především součinnost rámu s různými typy zasklení – nedostačující hodnoty tepelněizolační schopnosti rámu lze v některých případech zlepšit kvalitnějším sklem. Velmi hrubé zasklení může omezovat přístup světla do místnosti, stejně jako velmi robustní, široké a vysoké okenní profily. Z tohoto hlediska je důležité brát v úvahu i celkovou energetickou bilanci mezi solárními zisky a ztrátami tepla přes okna. • Pozor na cenu! Při podezřele levných oknech nemusí kvalita odpovídat našim standardům. Podezřele nízká cena naznačuje, že výrobek nesplňuje některou nebo více z požadovaných základních technických vlastností, například tepelněizolační či hygienické parametry, požadavky na hořlavost, odolnost, mechanické vlastnosti a pod. O kvalitě okna napoví i záruční lhůta.

Osazení

Pro pasivní domy je typická silná vrstva tepelné izolace a okna osazeny právě v této úrovni – zamezí se tím vzniku tepelného mostu v místě ostění, nadpraží a parapetu a okno zároveň nevypadá „utopené“ ve fasádě. Na tzv. předsazenou montáž okna jsou v nabídce i systémová řešení (např. firma Tremco illbruck nabízí speciální nosné profily na kotvení s vyložením okna od 35 do 200 mm). Při klasickém osazení v úrovni zdiva je důležité zateplit ostění dostatečně silnou vrstvou izolace (30 až 40 mm). Progresivní výrobci proto nabízejí rámy s vysokými profily, které umožní odstranit tepelný most v tomto místě i dosáhnout harmonický vzhled fasády. Nejvhodnější pozici okna v ostění musí určit projektant výpočtem.

Utěsnění

V osazovací spáře, tedy místě napojení okna na konstrukci domu, je třeba umožnit dilataci okna (roztahování a stahování při změnách teploty) i zajistit dostatečnou tepelnou izolaci. Zejména v domech s nuceným větráním (nízkoenergetických a pasivních) se zároveň nesmí ani v tomto detailu porušit vzduchotěsnost. Zajistí to vhodná tepelná izolace (stlačitelná páska nebo PUR pěna) spolu s těsnícími páskami (z interiérové ​​strany parotěsná, z exteriérové ​​vodotěsná a paropropustná), které se napojí na vzduchotěsný obal domu. Sofistikovanou alternativou jsou stlačitelné těsnící pásky, které v sobě spojují tři funkce – parotěsnost, paropropustnost i tepelnou izolaci.