Co dělat, když jste majitelem kulturní památky

Při běžné budově můžete některé práce provádět i bez ohlášení stavebnímu úřadu. No pokud jste vlastníkem kulturní památky, máte ruce svázané.

Každý, i sebemenší zásah třeba v tomto případě konzultovat s památkovým úřadem. Žádost o rozhodnutí na záměr obnovy se podává na příslušný krajský památkový úřad, který ve svém rozhodnutí určí podmínky provedení prací. Může přitom nařídit i památkový výzkum. Přípravnou, projektovou, respektive výzkumnou, dokumentaci a veškeré změny je také nezbytné konzultovat s krajským památkovým úřadem, který následně vydá závazné stanovisko. Realizaci obnovy odsouhlasí stavební úřad. Nad pracemi však dohlíží krajský památkový úřad, který je může zastavit.

Návštěva krajského památkového úřadu nemine ani vlastníků nemovitostí, které nejsou památkami, ale nacházejí se v památkovém území či v ochranném pásmu. Zpřísnění se v tomto případě týkají zpravidla jen vnějšího vzhledu nemovitosti.

Omezené možnosti

V památkových územích je nová výstavba téměř nemožná. Povoluje se pouze na místě zaniklé zástavby. Důvodem je zachování vztahů mezi zastavěnými plochami a nádvořími se zahradami. Pokud si zde koupíte pozemek, počítejte s tím, že když v minulosti nebyl určen na zástavbu, nedovolí vám na něm stavět ani v budoucnosti. Zbourat kulturní památku smíte jen s povolením od stavebního a památkového úřadu.

Nemůžete ji automaticky odstranit ani pokud je porušena statika a ohrožuje okolí. Vaší povinností je úřady o havarijním stavu budovy nejprve informovat. V rámci chráněného území se zachovává i výška zástavby. Plánovaná nástavba se proto nemusí vždy setkat s pochopením ze strany památkového úřadu. Zpravidla je nepřípustné měnit proporce střechy při využití podkroví na bydlení.

Dlouhodobá operace

Kulturní památka se nedá prodat ze dne na den. Stát má totiž ve smyslu zákona na ni předkupní právo. Před zamýšlenou transakcí proto třeba nemovitost písemně nabídnout státu, který zastupuje Ministerstvo kultury ČR. Pokud do 30 dnů ode dne doručení nabídky nedostanete žádnou odpověď, respektive dostanete zamítala zprávu, předkupní právo státu zaniká. Pokud stát projeví zájem, uzavření kupní smlouvy proběhne do 90 dnů. Stanovisko památkového úřadu potřebujete i tehdy, pokud plánujete slučovat či rozdělovat parcely.

Finanční pomoc

Na obnovu památkově chráněné budovy můžete žádat dotace. Příkladem je program Ministerstva kultury ČR obnovme si svůj dům. Pokud však nemovitost prodáte do deseti let a byla poskytnuta nevratná státní podpora, třeba ji vrátit. Zároveň příspěvek můžete žádat i od obce, ve které se kulturní památka nachází.

Využít můžete zdroje z fondů Evropské unie či obrátit se na různé nadace. Stát poskytuje vlastníkům národních kulturních památek, respektive vlastníkům nemovitostí v památkovém území nebo ochranném pásmu i nefinanční pomoc ve formě odborného poradenství, přes příslušné krajské památkové úřady.

Památkové minimum

Do památkového fondu jsou zahrnuty movité i nemovité věci prohlášeny za kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny. V jejich okolí může být stanoveno ochranné pásmo, které samo o sobě nemusí vykazovat památkové hodnoty.
Za památku se považuje i nemovitost, při níž bylo zahájeno řízení o prohlášení za kulturní památku. Ta je chráněna již od zahájení správního řízení, nikoli až od nabytí právní moci rozhodnutí.
Seznam památkového fondu vede Památkový úřad ČR. Seznam však neobsahuje nemovitosti v památkovém území a v ochranném pásmu, které nejsou kulturní památkou.
To, zda nemovitost je kulturní památkou, nebo se nachází v chráněném území, má být uvedeno na listu vlastnictví. Není to tak vždy. Zpřísněný režim ochrany třeba v případě převodu vlastnictví sdělit potenciálním kupcům. Platí to i pro darování. Co s nečekaným nálezem na stavbě?
Nálezné určené znaleckým posudkem se vyplácí až do 100 procent hodnoty nálezu. Můžete žádat i náhradu výdajů souvisejících s ohlášením a ochranou nálezu.
Nález památkové hodnoty nahlaste stavebnímu a památkovému úřadu nejpozději druhý pracovní den po jeho nalezení. Nález nechte na místě až do obhlídky, nejméně však tři pracovní dny ode dne oznámení. V tomto čase jste povinen jej chránit, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Stavební práce, které by mohly ohrozit nález, je třeba zastavit.